Länsstyrelsen ställer sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025

Med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” ställer sig Länsstyrelsen i Jönköpings län bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Beslut

Länsstyrelsen Jönköpings län beslutar att:

  • Ställa sig bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
  • Stödja en bred opinionsbildning för att nå målet om ett rökfritt Sverige å 2025.

Bakgrund

Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDT-området har en viktig roll för att nå det målet. Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning och 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar i Sverige. Därför har regeringen valt att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett antal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Målet är att år 2025 ska andelen rökare i befolkningen ha minskat till mindre än fem procent och där rökningen inte längre klassas som ett dominerande folkhälsoproblem. Detta bedöms vara realistiskt – förutsatt att tobakskonventionens åtgärder successivt genomförs.

Länsstyrelsen har inom ANDT-området uppdrag att arbeta både förebyggande, rådgivande och tillsynande av länets kommuner, och har även ett samordningsuppdrag. I Jönköpings län pågår idag ett gemensamt arbete inom ANDT-området. Den länsgemensamma samverkansorganisa-tionen Insikt/Utsikt leds av Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och Polismyndigheten samt länets kommuner.

Motivering till beslutet

Med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” ställer sig Länsstyrelsen i Jönköpings län bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Beslutet går i linje med målet om att minska ojämlikheterna i hälsa och främja en ökad hälsa i länets befolkning. Länsstyrelsen ser sin roll i det gemensamma arbetet för ett fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.