Drog- och alkoholmissbruk är ett komplext problem. Det går inte att avhjälpa på en dag och insatser från olika instanser behövs. Det har tagits fram program för att förebygga missbruk. Ambitionen är att fånga upp de som riskerar att gå mot eller redan börjat missbruka om än i liten skala. I Sverige går trenden mot att droger och narkotikaklassade läkemedel ligger på en stabil nivå och alkoholanvändningen har minskat bland unga.

Preventionsprogram och interventionsprogram

Det finns en mängd preventionsprogram det vill säga program för att förebygga missbruk och interventionsprogram för att bryta ett redan riskfyllt beteende, men frågan är om det är effektivt. Det finns få studier som utvärderar effekten, om det är en metod som fungerar. Det finns en amerikansk och delvis svensk studie där unga mellan 13-16 år genomgick olika universella program för att förebygga drog- och alkoholanvändning. När man sammanställde studien så visade den på ett ganska nedslående resultat. De flesta programmen hade ingen effekt alls. Flera studier gav dessutom otillräckligt vetenskapligt underlag.

Skolans insatser

I skolan försöker man nå ut till ungdomarna och genomför olika undersökningar och program för att minska på drog- och alkoholanvändandet och försöka, om inte förhindra helt, att i alla fall senarelägga debuten. Det är goda ambitioner och det är bättre än att ignorera problemet. Skolan täcker dock inte in de som redan är på fel väg. De eleverna är oftast inte i skolan alls eller kommer sporadiskt.

Hela familjens angelägenhet

Ett program som visat sig ha något god effekt är att involvera hela familjen. Då handlar det mer om att ändra vanor och att ge stöd åt föräldrarna för att hantera sin tonåring som är ute på hal is. Ofta är det i relationen till sina föräldrar som det brister. De kan ha hamnat i en ond cirkel som inte leder någonstans utan att en tredje part griper in och hjälper dem att inse sin egen roll i konflikten. Det är en frivillig hjälpinsats från kommunen och många tackar jag till erbjudandet och de får ett stort stöd i allt från att väcka den sovande tonåringen och skjutsa till skolan till att ha motiverande samtal med föräldrarna.